Население и демографски процеси през 2009 година

Извадки от доклада за 2009 на Националният Статистически Институт

Сегашната демографска ситуация в страната се характеризира със забавяне на темповете на намаляване на населението, подобряване на показателите за
раждаемостта, увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот и намаляване на влиянието на външната миграция. Все още основни негативни демографски проблеми са високото равнище на общата смъртност, остаряването на населението и отрицателния баланс от външномиграционните процеси.

Постоянното население на България в края на 2009 г. е 7 563 710 души. В
сравнение с предходната година населението е намаляло с 42 841 души, или с 0.6%
в резултат на естествения и външномиграционния прираст. Намалението на мъжете
е 21 969 души, а на жените – 20 872. В общия брой на населението жените са по-
голямата част от него (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 067 жени.

В края на 2009 г. в градовете живеят 5 401 214 души, или 71.4% от
населението на страната, а в селата – 2 162 496, или 28.6%.

Формираната възрастова структура на населението в резултат на
демографските процеси в страната силно въздейства пряко и косвено върху броя и
възрастовия състав на трудовите ресурси. Във връзка с това като остър
демографски проблем, се очертава продължаващия процес на остаряване на
населението. Той се изразява в непрекъснато нарастване на показателя за средната възраст на населението през последните години. През 2001 г. този показател е бил 40.4 , а през 2008 г. – 41.7 години. Сега средната възраст на населението общо за страната е 41.8 години.

Населението в трудоспособна възраст към края на 2009 г. е 4 773.9 хил. души
или 63.1% от цялото население. В сравнение с предходната година тази категория
население е намаляла с близо 32 хил. души.

Населението над трудоспособна възраст през 2009 г. е 1 690.7 хил. души. Спрямо предходната година то е намаляло с близо 10 хил. души.

Без съществена промяна е броят на населението под трудоспособна възраст. В края на 2009 г. то е 1 099.0 хил. души, или с 911 по-малко от 2008 година.

От позицията на бъдещото развитие трябва да се отбележи, че сериозен
демографски проблем за България е значително ниският относителен дял на
населението от 0 до 14 години – 13.4%. Друг показател, показващ остротата на посочения проблем, е коефициентът на демографско заместване. На всеки 100 души, които излизат от населението в трудоспособна възраст през 2001 г., тяхното заместване се е осъщетвявало от по- голям брой млади хора – 124 души. След 2008 г. това съотношение е обратно – 100 души излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 91, а през 2009 г. от 82 души. Това показва, че в страната вече настъпва стагнация по отношение на подмладяването и развитието на трудоспособното население.

През 2009 г. са обработени 19 хил. съобщения за промяна на настоящ адрес
от България с адрес в чужбина и над 3 хиляди за промяна на адрес от чужбина с
настоящ адрес в България. Общият брой на лицата, регистрирали настоящ адрес в чужбина е 19 039 души. От тях близо 44% са мъже и 56% – жени. Близо 52% от емигрантите са на възраст 20 – 39 години. Във възрастовата група 40 – 59 г. относителният дял на емигрантите е 24%. Най-младите емигранти (под 20 г.) съставляват 21%, а тези на 60 г. – близо 3%.

По данни от провежданото извадково наблюдение от НСИ на пътникопотока
през границите на страната се установява, че за близо 52% от емигрантите
напускането на страната е свързано с осъществяване на постоянна работа, за 15%
причината е продължаване на образованието и за 10% причините са брак,
преселване или друга. Около 20% от преселените в чужбина са придружаващи
лица, вкл. и деца.

Източник: http://ikonomikazamasite.blog.bg/politika/2010/09/06/naselenie-i-demografski-procesi-prez-2009-godina.601845